Sociální podnikání

Rodina v Kolíně z.s., Sociální podnik Prádelna Rodina, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0012999
se hlásí k principům sociálního podnikání, řídí se jimi a naplňuje je
Vytvořili jsme integrační sociální podnik jako nově zřízenou živnost existujícího subjektu Rodina v Kolíně z.s.
Náš Sociální podnik prádelna Rodina je v provozu od února 2020. Vznik a provoz je možný díky poskytnutí finanční podpory EU.
Cíle Sociálního podniku prádelna Rodina:
1. Založení a rozvoj integračního sociálního podniku, který poskytuje v regionu Kolína prádelenské služby a vytváří pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na trhu práce
2. Zajistit prosperitu a konkurenceschopnost uzavíráním smluv s regionálními obchodními partnery.
3. Vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa pro 5 osob s prokazatelnou kumulací znevýhodnění na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní stav, nízká kvalifikace, osoby po výkonu trestu).
4. Poskytovat zaměstnancům  psychosociální podporu prostřednictvím služeb kvalifikovaného mentora dle typu znevýhodnění v rozsahu min. 40 hod. v 1. roku od nástupu do zaměstnání.
5. Podporovat osobnostní rozvoj zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů a zlepšujeme tím předpoklady pro další uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávacích aktivit v rozsahu min. 20 hod./ročně na zaměstnance. 

 Sociální podnik je financován z Evropských fondů.
Nově zřízená živnost splňuje všechny charakteristiky a kvantifikované principy sociálního podnikání, tj. 30% podíl tržeb na celkových výnosech za nově zřízenou živnost a 30% podíl zaměstnanců z cílové skupiny ze všech zaměstnanců nové živnosti.
1. Společensky prospěšný cíl:
Projekt sociálního podniku vytváří pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporuje jejich sociální integraci. Výnosy z podnikatelské činnosti žadatele jsou používány na podporu a další rozvoj sociálního podniku.
2. Sociální prospěch:
Cílovou skupinou projektu jsou různé kategorie znevýhodněných osob na trhu práce.
a) Integrace osob ze znevýhodněných skupin: V sociálním podniku v rámci podnikatelské činnosti prádelny jsou pracovní místa obsazena osobami se znevýhodněným postavením na trhu práce. Podíl znevýhodněných osob na celkovém počtu zaměstnanců organizace tvoří více než 30 %. Zaměstnancům se znevýhodněním je poskytována zvýšená míra pracovní a psychosociální podpory v období adaptace a následně dle individuálních potřeb. Nabízíme částečné úvazky a flexibilní pracovní dobu. Pracovní podmínky jsou uzpůsobeny zdravotním, rodinným potřebám zaměstnanců. Pro zaměstnance vytváříme klidnou pracovní atmosféru a podporujeme týmového ducha v organizaci.
b) Demokratická struktura řízení podniku: Na pravidelných poradách mají zaměstnanci možnost vyjádřit se k chodu prádelny a podávat zlepšující návrhy.
3. Ekonomický prospěch:
Min. 51 % případného zisku z činnosti sociálního podniku bude reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho společensky prospěšných cílů. Sociální podnik bude zajišťovat hospodářsky činnost hlavní, a tím lépe naplňovat účel neziskové organizace a snižovat závislost na dotacích a jiných externích zdrojích. Informace o využití zisku bude veřejně dostupná formou účetní závěrky a přílohy k ní zveřejněné. Rodina v Kolíně z.s. není závislá v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Tržby z prodeje služeb prádelny budou tvořit min. 30 % z celkových výnosů nové podnikatelské aktivity.
4. Místní prospěch:
Sociální podnik Prádelna Rodina svoji činnost provozuje ve městě Kolín. Přednostně uspokojujeme potřeby místní komunity a místní poptávky. Nabízíme služby cenově i místně dostupné pro místní podnikatele a organizace. Při zachování pravidel hospodářské soutěže a nediskriminace v pracovněprávních vztazích zaměstnáváme především místní obyvatele.
Využíváme služeb a nabídek od místních dodavatelů.
5. Zásady environmentálního podnikání
Sociální podnik Prádelna Rodina používá ekologické prádelenské technologie s vysokou účinností a energetickou úsporností. Pořídili jsme pračky s recyklací vody v procesu praní. U sušiček využíváme tepelné čerpadlo s nízkou spotřebou elektrické energie. Používáme ekologické prací prostředky. Ke svozu a rozvozu zakázek využíváme automobil s nízkou spotřebou pohonných hmot. Svoz a rozvoz zakázek plánujeme efektivně tak, aby nedocházelo k zbytečnému provozu automobilu. Eliminujeme používání jednorázových obalů na prádlo.
6. Spolupráce s místními aktéry
Spirála pomoci, o.p.s. IČ: 226 89 443
Farní charita Kolín, IČ: 736 33 941
O naši činnosti informuje ředitelka i pracovníky města Kolína.